ΕΠΩΝΥΜΙΑ: V & T ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: V & T Consulting P.C.

ΕΤΑΙΡΟΙ:
ΝΕΑΡΧΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
του Έρμου κάτοικος Μελισσίων Αττικής, οδός Γράμμου 5.
EMAIL: an@vtike.eu
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 25%

ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΜΑΚΗ του Δημητρίου κάτοικος Νέου Ηράκλειου Αττικής, οδός Ευτέρπης 7.
EMAIL: an@vtike.eu
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 25%

ΕΛΕΝΗ ΤΣΑΜΑΚΗ του Ανδρέα κάτοικος Πεύκης Αττικής, οδός Ιωνίας 6.
EMAIL: eleni.tsamaki@gmail.com
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 25%

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΣΑΜΗΣ του Μιχαήλ κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Β. Γεωργίου 31.
EMAIL: vk@vtike.eu
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 25%

ΕΔΡΑ: ΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 2000,00€
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΣΑΜΗΣ